SkatteFUNN

NorskStøtte bistår alle bedrifter gjennom hele prosessen. Nedenfor finner du mer informasjon om ordningen og SkatteFUNN kriterier

Hva er SkatteFUNN?

SkatteFUNN er en rettighetsbasert skattefradragsordning.

Ordningen er tilgjengelig for bedrifter i alle bransjer som har målrettede prosjekter for utvikling av nye varer, tjenester eller produksjonsprosesser.

Formålet med SkatteFUNN er å motivere norsk næringsliv til å øke sin satsing på forskning og utvikling.

Forskningsrådet er ansvarlig for faglig vurdering av innholdet og kvaliteten i prosjektet. Skatteetaten er ansvarlig for kontroll og utbetaling

SkatteFUNN prosessen med NorskStøtte i en kort video

Hvem kan søke om SkatteFUNN?

Alle norske bedrifter som jobber med forskning og utvikling (FoU), kan søke om godkjenning og dermed få rett til skattefradrag.

Bedriften må være registrert med eget organisasjonsnummer i Brønnøysundregistrene.

Det er ikke et krav om at virksomheten betaler skatt. Dersom bedriften ikke går med overskudd (ikke betaler skatt), vil støtten bli utbetalt som kontanttilskudd gjennom skatteoppgjøret.

Hva gjør NorskStøtte?

NorskStøtte hjelper dere gjennom hele prosessen fra ideen oppstår til pengene er godkjent for utbetaling. Med vår kunnskap og kompetanse, er vi en trygg samarbeidspartner. 

Kriterier

Timesats

Garantifrist

SkatteFUNN Kriterier

Skattelovens § 16-40-2 gir rammer for hva SkatteFUNN kan støtte. Det er fire kriterier som må være oppfylt for at prosjektet ditt skal få SkatteFUNN-finansiering.

Alle kriteriene må være oppfylt for at støtte skal gis, og prosjektet må ikke inneholde aktiviteter som ikke kan støttes

 1. Være målrettet og avgrenset, slik at det er mulig å skille prosjektet fra bedriftens normale virksomhet.
 2. Utvikle nye eller forbedre varer, tjenester eller produksjonsprosesser.
 3. Fremskaffe ny kunnskap eller nye ferdigheter, eller benytte eksisterende kunnskap eller ferdigheter på nye måter eller områder.
 4. Være til nytte for bedriften.

Kostnader som dekkes av SkatteFUNN

SkatteFUNN kan brukes til å dekke direkte prosjektkostnader. Indirekte kostnader og aktiviteter finansiert av kunder er ikke fradragsberettiget. Kostnader til markedsføring dekkes heller ikke.

Til høyre er eksempler på forskjellige kostnader som blir dekket gjennom SkatteFUNN ordningen.

 • Interne timer til maksimalt 1,3 mNOK per ansatt
 • Konsulentkostnader
 • Reisekostnader
 • Noe utstyr og materialer 
 • Lisenser
 • Førstegangs patentering
Beregning av timesatsen for egne ansatte, har tre hovedpunkter:
 • Hver enkelt ansatt kan maks føre 1850 timer.

 • Selve timesatsen til de ansatte har satt til 1,2 promille av årslønn av avtalt og reell årslønn ved utløpt av prosjektperioden eller inntektsåret.

 • Timesatsen kan ikke være høyere enn 700kr per time.

Eksempel på utregning av timesatsen

600 000×1,2 ‰=720
Man kan maks føre opp en timesats på 700.
Kostnadene for Anne i prosjektregnskapet blir:
700×1850=1 295 000

Eksempelet er tatt fra forskningsrådet sine sider.

Er det nødvendig at prosjektet er vellykket?

SkatteFunn ordningen har ikke noe krav om at prosjektet må være vellykket. SkatteFUNN støtten har fokus på de faktiske kostnadene som er påløpt og er tilknyttet prosjektet. Det er ikke satt noe krav om at selve prosjektet lykkes.  

Status til prosjektet må rapporteres hvert år til SkatteFUNN gjennom en årsrapport. 1. Mars må årsrapporten leveres etter hvert prosjektår. Prosjektresultatet redegjøres i sluttrapporten, som leveres etter det forrige godkjente prosjektåret. SkatteFUNN har ingen krav om redegjørelse av prosjektet utover års- og sluttrapporten. 

Søk før garantifristen

Garantifristen for å søke SkatteFUNN er 01. September. Det vil si at om dere søker innen denne datoen er dere garantert å få behandlet søknaden før nyttår. Om søknaden behandles etter nyttår vil en eventuell godkjenning ikke inkludere årets kostnader, dermed er det viktig å søke tidlig.

Søknadene behandles fortløpende. Man begynne med å sende inn søknadene allerede i Januar. For å få forutsigbarhet i prosjektet anbefaler vi å søke tidlig, og dermed få behandlet søknaden tidlig.

Hvis prosjektet går over flere år, må du levere årsrapport. Leveringsfristen er 1. mars året etter første godkjenningsår, og hvert år etter det. Alle prosjekter skal også sende inn en sluttrapport når godkjenningsperioden i SkatteFUNN er over, og senest innen 1. mars året etter siste godkjenningsår. Sluttrapporten skal dekke hele prosjektperioden, og oppsummere hvilke aktiviteter dere har gjennomført, hvilke mål dere har nådd og hva som eventuelt gjenstår i prosjektet. 

Lese mer om andre støtteordninger som kan være aktuelle for din bedrift