Aktuelle støtteordninger

Det finnes et stort antall støtteordninger for å fremme innnovative bedrifter. Her gir vi en oversikt over de viktigste fordelt på regionale, nasjonale og europeiske. 

Det finnes støtteordninger for de fleste bransjer. Vi fokuserer på oppstartsbedrifter med innovasjon fokus og modne bedrifter med ambisjoner innen utvikling. NorskStøtte bidrar med alt fra generell rådgiving til søknadsskriving, prosjektgjennomføring og rapportering. Her finner du informasjon om SkatteFUNN

Regionale støtteordninger

Regionale Forskningsfond (RFF)

Gir en god oversikt over regionale støtteordninger fra mange tilbydere.

Distriktsrettet investeringsstøtte

Samarbeid mellom Forskningsrådet og Fylkeskomunene

Mål: Styrke Forskning for regional innovasjon og regional utvikling

Regional forvaltning

Særskilte midler til innovative prosjekter i distriktene.

Av Regjeringen.no godkjent av ESA.

Nasjonale støtteordninger

Forskningsrådet

MAROFF skal støtte forskning og utvikling som bidrar til økt verdiskaping for den maritime næringen. Den inkluderer også forskningsmiljø på teknologiske og samfunnsvitenskapelige tema av betydning for norsk maritim næring.

BIA skal fremme norsk næringslivs evne og vilje til innovasjon gjennom å støtte FoU-prosjekter som tar utgangspunkt i bedriftenes egne strategier og utfordringer, uavhengig av område eller tema.

Forskningsrådets hovedstrategi Forskning for innovasjon og bærekraft tar utgangspunkt i behovet for å øke nasjonal evne til innovasjon både i næringsliv og i offentlig sektor, og å finne nye og mer bærekraftige løsninger for samfunnet. NANO2021 er utformet for å bidra til denne overordnede strategien.

PETROMAKS 2 skal ha et helhetlig ansvar for forskning som fører til en forsvarlig og best mulig forvaltning av de norske petroleumsressursene og en framtidsrettet næringsutvikling i sektoren.

Hovedmålet til programmet er å fremskaffe ny kunnskap og nye løsninger som støtter en langsiktig og bærekraftig utvikling av energisystemet. Dette skal samtidig fremme et konkurransedyktig og kunnskapsbasert norsk næringsliv og bidra til omstilling til lavutslippssamfunnet.

Programmet BIONÆR har ansvar for jordbruk, skogbruk, reindrift og andre landbaserte bionæringer – inkludert nye bioressurser, nye anvendelser av bioressurser, matforedling og matindustri. Hovedmålet er at BIONÆR skal fremme bioøkonomien gjennom å utløse forskning som bidrar til økt, mer lønnsom og bærekraftig produksjon i de biobaserte næringene innenfor landbruk og landbaserte ressurser. 

DEMO 2000 skal fremme langsiktig konkurransedyktighet i oljenæringen og fortsatt lønnsom utvikling av ressursene på norsk sokkel. DEMO 2000 har som formål å kvalifisere ny teknologi og systemer i nært samarbeid mellom leverandører, forskningsinstitutter og oljeselskaper. 

Innovasjon Norge

Markedsavklaringstilskudd er finansiering av innovative prosjekter med betydelig potensiale for verdiskaping og vekst i det internasjonale markedet eller i distriktene. Tilskuddet skal brukes til å teste om det eksisterer et betalingsvillig marked for løsningen din.

Finansieringen kan du bruke til å etablere en økonomisk bærekraftig forretningsmodell og lansere løsningen i markedet. Vi gir Kommersialiseringstilskudd til innovative prosjekter med betydelig vekstpotensial i det internasjonale markedet, eller prosjekter som bidrar til et omstillingsdyktig næringsliv i distriktene.

Oppstartlån kan finansiere utvikling og forberedelser til vekst i selskapet. Lånet vil sammen med investorkapital kunne gi mer kapital til selskapet enn et tilskudd.

Innovasjonslån kan brukes både til kommersialisering av nye løsninger, styrking av arbeidskapitalen, omstilling, utvikling, vekst og internasjonalisering.

Innovasjonskontrakter gir tilskudd til leverandørbedrifter som har et innovasjonsprosjekt i samarbeid med en pilotkunde. 

Vekstgaranti har som formål å styrke tilgangen til bankfinansiering for innovative eller raskt voksende små og mellomstore bedrifter.

Siva

Siva er et statsforetak eid av Nærings- og fiskeridepartementet (NFD), og er en del av det næringsrettede virkemiddelapparatet.

Gjennom et knippe forskjellige virkemidler bygger Siva en infrastruktur for innovasjon og næringsutvikling.

Klimarelaterte

Enova har tilbud som gjør det lettere for norske bedrifter og offentlige virksomheter å skape livskraftig forandring. Enova ønsker å komme i kontakt med de som vil realisere prosjekter, og være med inn i lavutslippssamfunnet. 

Næringslivets NOx-fond, også kalt NOx-fondet, arbeider med å redusere utslipp i næringssektoren for å oppfylle Norges forpliktelser i Gøteborgprotokollen.

Europeiske støtteordninger

Det finnes en mengde europeiske støtteordninger. Her er noen av de viktigste og noen hovedpunkter

Forskningsrådet

Støtte til europeiske programmer

Prosjektetableringsstøtte (PES)

 • EIC Accelerator – 75 000,-
 • Fast Track to Innovation – 100 000,-
 • Samarbeidsprosjekter – 50 000,- (som deltaker) & 70 000,- (arbeidspakkeleder)
 • Søknaden må sender senest 4 uker før søknadsfrist i EU
 • Søknaden må være «eligible» – formelt godkjent.
 • Det vil plusses på ekstra støtte om søknaden også går «over threshold» – høy karakter fra EUs fagpersoner
 • Man kan bruke støtten til reise og profilering

Horizon Europe

Horizon 2020/ Horizon Europe

 • Samarbeidsprosjekt med flere partnere fra minimum 3 medlemsland og assosierte land.
 • Beløp: ikke satt
 • Støtteandel:70% (vanlig EU policy)
 • Søknadsfrist: avhengig avutlysning og arbeidsprogram
 • Søknad: stor (ca.60-100 sider)
 • Tema: Store samfunnsutfordringer på klima, energi, transport, matproduksjon, Blå vekst, m.m.

EUROSTARS

For forskningsutførende SMBér

 • SMBen må lede konsortiet, men større selskaper samt forskningsinstitusjoner kan være partnere.
 • Minst to individuelle partnere fra to ulike Eurostars land per prosjekt. 

Åpent for alle typer prosjekter innen alle felt, men må ha sivilt formål.

 • TRL:4-6

Beløp: Inntil 6 millioner kroner per prosjekt

 • Minst 50% av prosjektets totalbudsjett må komme fra SMBén selv.

Fast Track to Innovation

 • Skal redusere tid fra idé til marked
 • 60% av budsjettet skal gå til industrielle partnere (ingen krav om forsoningsaktør i konsortiet)
 • For alle SMBer (under 250 ansatte)
 • Støtte beløp inntil 3M€
 • Minimum 3 partnere fra 3 medlems land eller assosierte land
 • Søknad: maks 30 sider
 • Støtteandel inntil 70%

The European Green Deal

European Green Deal Call

 • Samarbeidsprosjekt med flere partnere fra minimum 3 medlemsland og assosierte land.
 • Beløp: ikke satt
 • Støtteandel: 70% (vanlig EU policy)
 • Søknad: stor (ca.60-100 sider)
 • Tema:
 1. Increasing the EU’s climate ambition for 2030 and 2050
 2. Supplying clean, affordable and secure energy
 3. Mobilising industry for a clean and circular economy
 4. Building and renovating in an energy and resource efficient way
 5. Accelerating the shift to sustainable and smart mobility
 6. From ‘Farm to Fork’: designing a fair, healthy and environmentally-friendly food system
 7. Preserving and restoring ecosystems and biodiversity
 8. A zero pollution ambition for a toxic-free environment

EIC Accelerator

 • For SMBer alene
 • Innovasjon med høy risiko, høyt potensial, tempo over modenhet
 • Markedsklarinnovativ løsning (TRL 6-9)
 • Mulig mikset finansiering
 • Støttebeløp TRL6-8: 2.5 M€
 • Støttebeløp TRL9: 2.5 M€ + opptil 15 M€ i equity
 • Søknad: maks 30 sider
 • Støtteandel inntil 70%

EIC Pathfinder

Lav TRL

FET-Open

 • For SMBer spesielt
 • Radikal ny teknologi
 • MÅ utfordre dagens tekning!
 • Tidlig fase (TRL1-4)
 • Minimum 3 partnere fra 3 medlemsland eller assosierte land
 • Søknad: maks 15 sider
 • Støttebeløp: 3 M€
 • Støtteandel inntil 70%

FET-Proactive

 • Kritisk forskermasse med fokus på nye teknologiske paradigmer
 • Tema: AI, Autonomi, 0-utslipps energigenerering og fullde- karbonisering
 • Støttebeløp: 4 M€
 • Minimum 3 partnere fra 3 medlemsland eller assosierte land
 • Støtteandel inntil 70%
 • Søknad: 30-70 sider

Om noen av støtteordningene er aktuelle for dere, eller dere ikke vet hvilken som passer dere, ta kontakt med oss. Vi hjelper dere finne den ordningen som passer dere best.